Kasteel Rosendael

Overzicht ’t Regthuys Publicaties

Ivo van Heijst publiceert regelmatig in vakbladen over overheid, vastgoed en schade. Alle artikelen vanaf 2010 zijn hierna in pdf opgenomen en eenvoudig te printen.

Schadeoorzaken en schaduwschade in de nieuwe Omgevingswet

Artikel in tijdschrift Overheid en Aansprakelijkheid september 2017. Net als de Wro gaat ook de Omgevingswet uit van een limitatieve lijst van schadeoorzaken. De Omgevingswet gaat, anders dan de Wro, echter uit van een geheel nieuwe wijze van schadevaststelling...

Lees meer

Boek ‘Planschade en nadeelcompensatie’ (2e druk)

Aan de hand van veel actuele praktijkvoorbeelden en jurisprudentie wordt antwoord gegeven op vragen als: wanneer moet een overheid planschade vergoeden of nadeel compenseren? Welk deel van de schade blijft voor rekening van de burger? Welke procedure moet gevolgd...

Lees meer

Over de onafhankelijkheid van een planschadeadviseur

Noot in tijdschrift Bouwrecht bij uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 13 juli 2016:1970 (Raalte). Bij de beoordeling van een verzoek om planschadevergoeding moet de overheid zich laten adviseren door een onpartijdig en onafhankelijk adviseur....

Lees meer

Boekbespreking: Expropriation law in Europe

Bespreking boek 'Expropriation law in Europe: Lessons to be learned? (mr. J.A.M.A. Sluysmans e.a.) in Tijdschrift voor Bouwrecht 2016/96. In het boek wordt een overzicht gegeven van het onteigeningsrecht in 15 Europese landen. Zowel het procesrecht als de...

Lees meer