Tussen Zutphen en Brummen

Voorwaarden


Alle werkzaamheden van Ivo van Heijst en de overige medewerkers van ’t Regthuys worden verricht op naam en voor rekening van ’t Regthuys B.V. (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland onder nummer 30.141.426).
Op alle werkzaamheden zijn van toepassing de algemene voorwaarden van ’t Regthuys, als gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 2017/5. Op aanvraag zenden wij u een exemplaar van deze algemene voorwaarden ook graag kosteloos toe.

In de algemene voorwaarden van ’t Regthuys B.V. is een beperking van de beroepsaansprakelijkheid opgenomen. ’t Regthuys B.V. is voor de financiële gevolgen van eventuele beroepsaansprakelijkheid verzekerd bij Allianz, waarbij de dekking voldoet aan de daaraan door de Nederlandse Orde van Advocaten gestelde eisen.

Alle werkzaamheden van ’t Regthuys worden uitgevoerd in overeenstemming met de daarvoor geldende voorschriften in respectievelijk de Advocatenwet, de verordeningen, richtlijnen en gedragsregels van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Tarieven


Iedere cliënt wil graag vooraf duidelijkheid over de kosten van een advies of procedure. Daarom zullen wij u bij ons eerste gesprek altijd zoveel mogelijk inzicht geven in de mogelijke scenario’s die bij uw vragen horen en hoeveel tijd wij daaraan verwachten te besteden.

Kennismaking

Een eerste kennismakingsgesprek is bij ons gratis.
Alleen als u ons opdracht geeft brengen wij u de kosten van het eerste gesprek in rekening.

Uurtarieven/overige kosten/BTW-nummer

Wij werken voor ons honorarium met twee uurtarieven:

  • voor Ivo van Heijst:
    • particulieren: € 260,- per uur exclusief btw
    • bedrijven, organisaties en overheden: € 310,- per uur exclusief btw
  • voor de juridisch medewerkers van ’t Regthuys: € 175,- per uur exclusief btw

In deze uurtarieven zijn de algemene kantoorkosten reeds begrepen. Naast ons honorarium brengen wij u alleen nog daadwerkelijk gemaakte onkosten in rekening, bijvoorbeeld reiskosten, kosten inzage Kadaster of Kamer van Koophandel en griffierechten.

Het BTW-nummer van ’t Regthuys is NL805767174B01.

Derdengelden

’t Regthuys beschikt niet over een eigen Stichting Beheer Derdengelden. Daarom kunnen aan ’t Regthuys geen gelden worden overgemaakt die bestemd zijn voor derden.

Transparantie

Wij begrijpen dat de kosten van rechtsbijstand voor u of uw organisatie hoog kunnen zijn. Wij zullen ons altijd inspannen de kosten zoveel mogelijk te beperken. Middels een duidelijke opdrachtbevestiging en tussentijds declareren houdt u inzicht. Kosten zullen dus nooit als een verrassing komen.

Gefinancierde rechtshulp

’t Regthuys neemt niet deel aan het systeem van gefinancierde rechtshulp.

Rechtsbijstandverzekering

Wanneer u een rechtsbijstandverzekering heeft, kunt u met uw verzekeraar afspreken dat u uw dossier door ons kantoor wilt laten behandelen. Op grond van de Europese regelgeving heeft u het recht uw dossier te laten behandelen door een advocaat die niet werkzaam is bij uw verzekeraar. Dit wordt het recht op een vrije advocaatkeuze genoemd. Indien wij uw dossier behandelen dragen wij uiteraard zorg voor een goede afstemming met uw verzekeraar.

Klachten/geschillen


’t Regthuys hanteert als klachtenregeling het model van de Nederlandse Orde van Advocaten. Op grond van deze klachtenregeling bestaat de mogelijkheid om problemen, die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, voor te leggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Het Reglement van deze Geschillencommissie kan worden opgevraagd bij de secretaris van deze commissie (Postbus 90600, 2509 LT Den Haag of www.degeschillencommissie.nl).

Privacyverklaring


Bij ’t Regthuys vinden we het respecteren van uw privacy belangrijk. Voor de manier waarop wij met uw privacy en uw persoonsgegevens omgaan verwijzen wij u graag naar de privacyverklaring van ’t Regthuys.