Deventer

Water en schade


De overheid neemt steeds meer maatregelen om ons land te beschermen tegen overstroming, onder meer door de aanwijzing van extra waterbergingsgebieden, verbetering van onze dijken en aanpassing van bestaande rivieren en kanalen. Op andere plaatsen zet de overheid juist in op een hoger waterpeil, bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van nieuwe natuurgebieden.

Al deze maatregelen kunnen voor particulieren en bedrijven tot schade lijden: bijvoorbeeld tot waardevermindering van een woning door de aanleg of verhoging van dijken of tot inkomensschade door beperkingen voor de agrariër in waterbergingsgebieden of gebieden waarin het grondwaterpeil wordt verhoogd.

Daarnaast wordt van de overheid verwacht dat zij zorgdraagt voor een goed waterbeheer, inclusief het onderhoud van sloten, gemalen en dijken. Wanneer de overheid hierbij nalatig blijft, kan dit – bijvoorbeeld bij veel neerslag – tot grote schade bij particulieren of bedrijven lijden.

Afhankelijk van de oorzaak van de schade kunnen particulieren en bedrijven aanspraak maken op een volledige of gedeeltelijke vergoeding van hun schade.

Wat kan ’t Regthuys voor u doen?

’t Regthuys adviseert particulieren, bedrijven en overheden over het voorkomen en afwikkelen van (water)schades, eventueel in de vorm van een second opinion. ’t Regthuys (Ivo van Heijst) treedt daarnaast veelvuldig op als voorzitter van onafhankelijke schadecommissies, die waterschappen adviseren over schadeclaims in verband met het waterbeheer.

Recente projecten van ’t Regthuys

’t Regthuys is recent onder meer betrokken geweest bij de afwikkeling van schadeclaims in verband met:

  • de uitvoering van dijkverbeteringsprojecten langs de Waal en IJssel;
  • de uitvoering van het project Ruimte voor de Rivier;
  • de peilverhoging in het Rijnstrangengebied ten behoeve van natuurontwikkeling;
  • de onttrekking van grondwater bij Terwisscha (Friesland);
  • de afkalving van een bedrijventerrein langs de Waal door onvoldoende kade-onderhoud;
  • wateroverlast na overvloedige neerslag in De Biesbosch;
  • de peilverhoging in het IJsselmeer en het Markermeer.

Ivo van Heijst treedt onder meer op als:

  • voorzitter nadeelcompensatiecommissie Waterschap Rivierenland;
  • voorzitter bezwarencommissie Waterschap Vallei en Veluwe;
  • voorzitter schadecommissie Ruimte voor de Rivier.