Cortenoever en Voorsterklei

Expertise van ’t Regthuys


Onteigening / Wet voorkeursrecht gemeenten

Voor het realiseren van projecten (wegen, dijken, bedrijventerreinen, woonwijken) heeft de overheid grond nodig. In de meeste gevallen zal zij die grond door onderhandelingen kunnen aankopen. Als dat niet lukt heeft de overheid – als uiterste middel – de mogelijkheid om de benodigde grond te onteigenen.
> Lees meer…

Planschade

Bestemmingsplannen en andere planologische maatregelen kunnen schade veroorzaken. Een planologische maatregel kan er toe leiden dat een perceel minder waard wordt doordat de bestaande bouwmogelijkheden op het perceel beperkt worden.
> Lees meer…

Nadeelcompensatie

Een zekere mate van overlast of financieel nadeel als gevolg van rechtmatig overheidshandelen moet worden beschouwd als een normale maatschappelijke gebeurtenis, waarmee iedereen van tijd tot tijd te maken kan krijgen. Dit neemt niet weg dat zich situaties kunnen voordoen waarin een burger of bedrijf dermate zwaar wordt getroffen, dat de schade niet (volledig) voor zijn rekening behoort te blijven. In dat geval heeft de benadeelde recht op vergoeding van (een deel van) de schade, ofwel recht op nadeelcompensatie.
> Lees meer…

Gedoogplicht

Als een overheid werkzaamheden wil uitvoeren op of in de grond van een particulier of bedrijf zal de overheid daarvoor de toestemming van de eigenaar van die grond moeten hebben. Bijvoorbeeld bij het leggen van kabels of leidingen in de grond, of de bouw van een hoogspanningsverbinding op of boven die grond.
> Lees meer…

Onrechtmatig overheidshandelen

Ook overheden maken fouten. Maar de vraag in welke gevallen een overheid aansprakelijk is voor schade die een particulier of bedrijf lijdt door een fout van de overheid, en voor welke schade, leidt vaak tot lastige juridische discussies.
> Lees meer…

Water en schade

De overheid neemt steeds meer maatregelen om ons land te beschermen tegen overstroming, onder meer door de aanwijzing van extra waterbergingsgebieden, verbetering van onze dijken en aanpassing van bestaande rivieren en kanalen.
> Lees meer…

Schadebegroting

Het begroten/vaststellen van de omvang van schade is een vak apart. Bij het begroten van schade moeten juridische regels in acht worden genomen (over onder meer het causaal verband, eigen schuld, voordeelverrekening, recht op rente en vergoeding van deskundigenkosten), maar veelal ook regels/voorschriften voor taxeren (bij bijvoorbeeld het begroten van een waardevermindering van een pand) of boekhouden (bij bijvoorbeeld het begroten van inkomens-/omzetschade).
> Lees meer…