Rilland

Gedoogplicht


Als een overheid werkzaamheden wil uitvoeren op of in de grond van een particulier of bedrijf zal de overheid daarvoor de toestemming van de eigenaar van die grond moeten hebben. Bijvoorbeeld bij het leggen van kabels of leidingen in de grond, of de bouw van een hoogspanningsverbinding op of boven die grond. De overheid (en/of de kabel-/leidingbeheerder) zal dan met de eigenaar tevens afspraken moeten maken over de concrete uitvoering van die werkzaamheden en een eventuele vergoeding voor het gebruik van de grond.

Als partijen het hierover niet eens kunnen worden, heeft de overheid de mogelijkheid om aan de grondeigenaar een gedoogplicht op te leggen: de eigenaar moet dan gedogen (toestaan) dat de betreffende werkzaamheden op zijn grond worden uitgevoerd.

In zo’n geval heeft de grondeigenaar recht op vergoeding van de schade, die hij lijdt als gevolg van de uitvoering van de werkzaamheden en/of de aanwezigheid van de kabel of leiding.

Wat kan ’t Regthuys voor u doen?

’t Regthuys adviseert zowel particulieren, bedrijven als overheden bij het maken van afspraken over de uitvoering van werkzaamheden of het leggen van kabels en leidingen. Daarnaast kan ’t Regthuys u bijstaan in een procedure over het opleggen van de gedoogplicht en/of het vergoeden van de schade.

Recente projecten van ’t Regthuys

’t Regthuys is recent onder meer betrokken geweest bij de afwikkeling van schades in verband met het opleggen van een gedoogplicht voor diverse 380 kV-hoogspanningsverbindingen en de uitvoering van dijkverbeteringen.