Elburg

Onrechtmatig overheidshandelen


Ook overheden maken fouten. Maar de vraag in welke gevallen een overheid aansprakelijk is voor schade die een particulier of bedrijf lijdt door een fout van de overheid, en voor welke schade, leidt vaak tot lastige juridische discussies.

Van onrechtmatig handelen van een overheid kan onder meer sprake zijn als zij:

  • ten onrechte een vergunning heeft verleend of geweigerd;
  • nalatig is geweest bij het onderhoud van wegen of andere openbare voorzieningen;
  • verwachtingen heeft gewekt of toezeggingen heeft gedaan, die niet zijn nagekomen;
  • onjuiste informatie heeft gegeven;
  • algemene regels heeft vastgesteld (bijvoorbeeld in een verordening), die voor sommige particulieren of bedrijven tot onevenredig groot nadeel leiden, of
  • onvoldoende toezicht heeft gehouden op de nalevering van regels.

Wat kan ’t Regthuys voor u doen?

’t Regthuys adviseert particulieren, bedrijven en overheden over de afwikkeling van schadeclaims als gevolg van onrechtmatig overheidshandelen, eventueel in de vorm van een second opinion. Als een gerechtelijke procedure onvermijdelijk is staat ’t Regthuys (Ivo van Heijst) partijen bij als advocaat.

In gevallen waarin partijen er voor kiezen om hun geschil over de schade niet uit te vechten in een procedure bij de rechtbank, maar op te lossen door middel van arbitrage of bindend advies, treedt Ivo van Heijst regelmatig op als arbiter of bindend adviseur.

In gerechtelijke procedures over schades als gevolg van onrechtmatig overheidshandelen (of het niet nakomen van een overeenkomst door een overheid) treedt Ivo van Heijst regelmatig op als gerechtelijk deskundige.