Arnhem

Nadeelcompensatie


Iedereen heeft wel eens te maken met overlast als gevolg van overheidshandelen. Denk bijvoorbeeld aan het moeten omrijden als gevolg van een weg- of brugafsluiting of gederfd woongenot als gevolg van langdurige bouwwerkzaamheden bij de aanleg van wegen of spoorlijnen. Een zekere mate van overlast of financieel nadeel als gevolg van rechtmatig overheidshandelen moet worden beschouwd als een normale maatschappelijke gebeurtenis, waarmee iedereen van tijd tot tijd te maken kan krijgen. Het is nu eenmaal onvermijdelijk dat ingrijpen van de overheid voor sommige burgers en bedrijven nadelige gevolgen heeft. Dit neemt niet weg dat zich situaties kunnen voordoen waarin een burger of bedrijf dermate zwaar wordt getroffen, dat de schade niet (volledig) voor zijn rekening behoort te blijven. In dat geval heeft de benadeelde recht op vergoeding van (een deel van) de schade, ofwel recht op nadeelcompensatie.

Een verzoek om nadeelcompensatie moet worden ingediend bij de overheid die de schade veroorzaakt heeft. Deze zal in de regel een onafhankelijke adviescommissie instellen om een advies over het verzoek uit te brengen. De adviescommissie stelt eerst een conceptadvies op waarop de verzoeker mag reageren. Hierna volgt het definitieve advies en het besluit van het bestuursorgaan. Tegen dit besluit kan de verzoeker in bezwaar gaan en later nog beroep instellen bij de bestuursrechter.

Wat kan ’t Regthuys voor u doen?

’t Regthuys adviseert particulieren, bedrijven en overheden over het voorkomen en afwikkelen van nadeelcompensatiezaken, ’t Regthuys kan voor u een reactie schrijven op het conceptadvies van de adviescommissie, een second opinion geven of u bijstaan in de bezwaar- of beroepsprocedure.

’t Regthuys (Ivo van Heijst) treedt daarnaast veelvuldig op als voorzitter van onafhankelijke nadeelcompensatiecommissies, die overheden adviseren over nadeelcompensatieclaims.

Recente projecten van ’t Regthuys

’t Regthuys is recent onder meer betrokken geweest bij de afwikkeling van nadeelcompensatieclaims in verband met:

  • de uitbreiding van de luchthaven Schiphol met een vijfde start- en landingsbaan;
  • de aanleg van de HSL-Zuid en de Westerscheldetunnel;
  • de uitvoering van het project Ruimte voor de Rivier;
  • de ontwikkeling van het nieuwe station e.o. in Arnhem;
  • de reconstructie van diverse lokale wegen en winkelgebieden.

Ivo van Heijst treedt onder meer op als:

  • voorzitter adviescommissie Schadeschap Luchthaven Schiphol;
  • voorzitter schadecommissies Ruimte voor de Rivier;
  • voorzitter schadecommissie HSL-Zuid en Spooromgeving Geldermalsen;
  • voorzitter nadeelcompensatiecommissie gemeenten Arnhem en Nijmegen;
  • voorzitter nadeelcompensatiecommissie Waterschap Rivierenland.