't Regthuys

Dienstverlening van ’t Regthuys


’t Regthuys kan u op haar expertisegebieden op verschillende manieren van dienst zijn.

Als advocaat

Ivo van Heijst is sinds 1983 advocaat. Als advocaat adviseert hij cliënten over hun juridische positie en staat hen bij in procedures. In geval van een dreigend conflict zoekt hij samen met de cliënt naar de beste oplossing: schikken als het kan, procederen als het moet.

Als arbiter/bindend adviseur

Ivo van Heijst staat geregistreerd als arbiter bij het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI). Regelmatig treedt Ivo van Heijst op als arbiter of bindend adviseur in geschillen over vastgoed en/of schade. In veel geschillen willen partijen liever niet naar de rechter. Zij willen een snelle, deskundige beoordeling van hun geschil, en een rechtvaardige oplossing. In zo’n situatie benoemen partijen vaak een of meer onafhankelijke arbiters/bindend adviseurs met kennis van de vastgoedpraktijk. De uitspraak van de arbiters (of bindend adviseurs) is niet openbaar en voor beide partijen bindend.

Als voorzitter van een onafhankelijke adviescommissie

Als een particulier of bedrijf schadevergoeding claimt bij de overheid (bijvoorbeeld planschade of nadeelcompensatie) is de overheid volgens veel schaderegelingen verplicht om over zo’n claim eerst advies te vragen aan een of meer onafhankelijke deskundigen. Veel overheden hebben hiervoor een vaste schadebeoordelingscommissie benoemd, vaak met een jurist als voorzitter en een of meer taxateurs of accountants als leden. Een schadebeoordelingscommissie wordt juridisch en administratief ondersteund door een secretaris. Bij ’t Regthuys zijn meerdere secretarissen werkzaam. Samen met de voorzitter van de schadebeoordelingscommissie zorgen zij voor snelle en deskundige advisering.

Als gerechtelijk deskundige

Ivo van Heijst is als gerechtelijk deskundige ingeschreven in het Landelijk Register voor Gerechtelijk Deskundigen (LRGD).
In procedures over de afhandeling van schadeclaims tegen de overheid treedt Ivo van Heijst regelmatig op als gerechtelijk deskundige.
In de Onteigeningswet en de Wet voorkeursrecht gemeenten is voorgeschreven dat de rechter voor het bepalen van de schadeloosstelling of de waarde van een onroerend goed zich laat adviseren door een commissie van externe deskundigen. Ivo van Heijst wordt veelvuldig door rechtbanken en gerechtshoven als voorzitter van dergelijke deskundigencommissies benoemd.

Met een second opinion

In medische zaken is het vragen van een second opinion aan een andere arts heel gewoon. Ook in juridische zaken kan het voor een particulier, bedrijf of overheid verhelderend zijn om een second opinion te vragen, bijvoorbeeld als onderhandelingen zijn vastgelopen of een beslissing genomen moet worden om wel of niet te gaan procederen of te schikken.
Door de beschikbare ruime ervaring als advocaat, gerechtelijk deskundige én arbiter kan Ivo van Heijst ook in gecompliceerde zaken snel tot een analyse komen, en een heldere second opinion afgeven.

Als docent

Ivo van Heijst treedt vaak op als docent bij cursussen en opleidingen op het gebied van vastgoed en overheid. Ook geeft hij regelmatig lezingen bij cliënten en organisaties over actuele ontwikkelingen op deze gebieden. Informeert u gerust naar de mogelijkheden!