Nieuwbouw

Onteigening / Wet voorkeursrecht gemeenten


Onteigening

Voor het realiseren van projecten (wegen, dijken, bedrijventerreinen, woonwijken) heeft de overheid grond nodig. In de meeste gevallen zal zij die grond door onderhandelingen kunnen aankopen. Als dat niet lukt heeft de overheid – als uiterste middel – de mogelijkheid om de benodigde grond te onteigenen.

De eigenaar en de gebruiker van die grond hebben in geval van onteigening recht op volledige vergoeding van hun schade. Die schade omvat vaak niet alleen de waarde van de grond (en de woning of het bedrijfspand daarop), maar bijvoorbeeld ook de kosten van aankoop en financiering van een vervangend pand, de verhuiskosten, advocaatkosten e.d.

Wet voorkeursrecht gemeenten

De Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) biedt overheden de mogelijkheid om vooruitlopend op de ontwikkeling van een gebied voor zichzelf een voorkeursrecht tot aankoop van de gronden in dat gebied te vestigen, om zo speculatie met die gronden te voorkomen.

Als eigenaren hun grond willen verkopen moeten zij de grond eerst te koop aanbieden aan de gemeente. Als partijen het daarbij niet eens kunnen worden over de koopprijs, kan die prijs door de rechter worden vastgesteld. Daarbij gelden dan dezelfde waarderingsvoorschriften als bij een onteigening.

Wat kan ’t Regthuys voor u doen?

’t Regthuys staat particulieren en bedrijven bij in de onderhandelingen over de verkoop van hun woning of bedrijfspand, en natuurlijk ook tijdens de onteigeningsprocedure.
Voor overheden kan ’t Regthuys de voorbereiding van een onteigenings- of Wvg-procedure ‘juridisch’ begeleiden, en hen als advocaat bijstaan in de gerechtelijke procedure.

In onteigenings- en Wvg-procedures treedt ’t Regthuys (Ivo van Heijst) daarnaast veelvuldig op als gerechtelijk deskundige.

Recente projecten van ’t Regthuys

Op het gebied van onteigening en Wvg is ’t Regthuys recent onder meer betrokken geweest bij:

  • de aanleg van de rijkswegen A4 (bij Steenderen), A50, A59 en A73;
  • de aanleg van de Westerscheldetunnel en de A2-tunnel in Maastricht;
  • de aanleg van het Koningin Maximakanaal bij Den Bosch;
  • de ontpoldering van de Hedwigepolder;
  • de aanleg van diverse lokale wegen, natuurgebieden, bedrijventerreinen en woonwijken.