Schadeoorzaken en schaduwschade in de nieuwe Omgevingswet

Artikel in tijdschrift Overheid en Aansprakelijkheid september 2017. Net als de Wro gaat ook de Omgevingswet uit van een limitatieve lijst van schadeoorzaken. De Omgevingswet gaat, anders dan de Wro, echter uit van een geheel nieuwe wijze van schadevaststelling...

Planologische vergelijking en feitelijke situatie

Inleiding Bij de beoordeling van een verzoek om vergoeding van planschade moet worden onderzocht of er voor de verzoeker sprake is geweest van een nadelige wijziging van het planologische regime. Daarvoor dient dan een vergelijking te worden gemaakt tussen het oude en...

Boek ‘Planschade en nadeelcompensatie’ (2e druk)

Aan de hand van veel actuele praktijkvoorbeelden en jurisprudentie wordt antwoord gegeven op vragen als: wanneer moet een overheid planschade vergoeden of nadeel compenseren? Welk deel van de schade blijft voor rekening van de burger? Welke procedure moet gevolgd...