Noot in tijdschrift Bouwrecht bij uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 13 juli 2016:1970 (Raalte).

Bij de beoordeling van een verzoek om planschadevergoeding moet de overheid zich laten adviseren door een onpartijdig en onafhankelijk adviseur. Een planschadeadviseur is niet (voldoende) onpartijdig als hij ook als advocaat van het betreffende overheidslichaam optreedt. De Afdeling oordeelt in de uitspraak van 13 juli 2016 dat er ook al sprake kan zijn van een schijn van partijdigheid indien uitsluitend kantoorgenoten van de planschadeadviseur als advocaat van het betreffende overheidslichaam optreden of recent nog zijn opgetreden. De Afdeling maakt verder klip en klaar dat het de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan is om zich ervan te vergewissen dat de planschadeadviseur die zij inschakelt onafhankelijk en onpartijdig is; een verzoeker moet daarop kunnen vertrouwen.

> Lees het gehele artikel (PDF)…