Bespreking boek ‘Expropriation law in Europe: Lessons to be learned? (mr. J.A.M.A. Sluysmans e.a.) in Tijdschrift voor Bouwrecht 2016/96.

In het boek wordt een overzicht gegeven van het onteigeningsrecht in 15 Europese landen. Zowel het procesrecht als de schadeloosstelling komen aan de orde. Daarmee biedt het ook interessante gezichtspunten voor de uitwerking van de nieuwe Onteigeningswet in Nederland.

Lees het artikel (PDF)