Noot in tijdschrift Bouwrecht bij uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 1 juli 2015:2071 (Mook en Middelaar).

Planschade die behoort tot het normaal maatschappelijk risico moet redelijkerwijs ten laste van de aanvrager blijven. De drempel die in artikel 6.2 lid 2 Wro is neergelegd, is een minimumforfait dat geldt in alle gevallen waarin verzocht is om vergoeding van indirecte planschade, ongeacht of de schadeoorzaak als normale maatschappelijke ontwikkeling kan worden aangemerkt. In deze uitspraak geeft de Afdeling aanwijzingen voor de omstandigheden die kunnen leiden tot toepassing van een hoger forfait (in dit geval: 5%).

Lees het artikel (PDF)