Noot in tijdschrift Bouwrecht bij uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 28 november 2012:BY4394 (randweg Eindhoven).

In deze uitspraak oordeelt de Afdeling dat schade als gevolg van een tracébesluit beoordeeld moet worden naar de maatstaven van planschade. Dit betekent dat de schade alleen voor vergoeding in aanmerking komt als de maximale bouw- en gebruiksmogelijkheden volgens het tracébesluit nadeliger zijn dan hetgeen al mogelijk was volgens het voorafgaande planologisch regime. Bij die vergelijking moet voor iedere schadefactor afzonderlijk van de voor de benadeelde meest ongunstige invulling worden uitgegaan.

Lees het artikel (PDF)